Visie van OBS De Vroonhoeve

"Bescherming waar nodig, ruimte waar het kan"

De slogan van de visie van OBS De Vroonhoeve heeft als uitgangspunt dat elk kind op school in een veilige (leer)omgeving kan leren en groeien en dat het kind, binnen die veilige basis, ook de ruimte geboden wordt zijn vleugels uit te slaan, m.a.w. te ontdekken wat er nog meer is.

De visie omvat een aantal punten waarin alle aspecten worden ondergebracht die de school belangrijk vindt en wil uitdragen.
De aspecten zijn :

  • Eindprofiel van een leerling
  • Schoolcultuur
  • Leerkrachtkwaliteiten
  • Inrichting van de school
  • Partners van buiten
  • Hoogtepunten.

Eindprofiel van een leerling

Het eindprofiel van een leerling die De Vroonhoeve heeft bezocht, laat een leerling zien die zelfstandig kan werken, in staat is stapsgewijs te plannen en het werk te organiseren door het werken met dag- en weektaken en het gebruik van een agenda. Het is een kind dat stevig in zijn schoenen staat, met respect met anderen omgaat en oog heeft voor normen en waarden. De school heeft uit de leerling gehaald wat erin zit en het kind onderwijs op zijn niveau aangeboden. De leerling kan goed samenwerken (bijv. leesmaatjes), heeft geleerd oplossingsgericht te denken en voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar werk. Het kind heeft vertrouwen in zichzelf en is aardig voor een ander. Ook kunnen de kinderen gezonde keuzes maken op het gebied van sport en voeding.

Schoolcultuur

De schoolcultuur op De Vroonhoeve kenmerkt zich door open te staan voor iedereen. Elke leerling kan rekenen op een warme ontvangst. Want ieder kind is welkom ongeacht geloof, afkomst of levensbeschouwing. Kinderen krijgen wel de mogelijkheid aangeboden om kennis te maken me andere geloven. Binnen onze school bieden wij kinderen een veilige, geborgen leeromgeving waar in wij kinderen op weg helpen naar zelfstandigheid. Door passend onderwijs krijgt het kind het voor hem /haar juiste leerstofaanbod, met de begeleiding, extra hulp en/of uitdaging die past bij het kind. De computers worden veelvuldig ingezet bij het leerproces, evenals de digiborden. De cultuur kenmerkt zich ook door structuur en ruimte voor ieders ontwikkeling (uitdaging). De zelfstandigheid laat zich zien in oplossingsgericht werken en het kunnen plannen van de werkactiviteiten. Verdere aspecten van onze cultuur zijn gelijkwaardigheid, elkaar respecteren en tolerantie.

Leerkrachtkwaliteiten

Het team van De Vroonhoeve bestaat uit enthousiaste personen die samen de visie van de school uitdragen, ondanks hun persoonlijke verschillen. Een leerkracht op De Vroonhoeve is een persoon met een open houding naar kinderen, ouders, collega’s en andere betrokkenen, is in staat goed te luisteren en communiceren met zijn/haar omgeving. Er wordt goed naar de kinderen gekeken om te zien wat nodig is voor een evenwichtige ontwikkeling van elk kind. Leerkrachten zijn in staat om de zelfstandigheid van leerlingen goed te activeren. Het sociale en pedagogisch klimaat wordt gewaarborgd; Leraren zijn gecertificeerde Kanjertrainers. Dat houdt in dat de leerkrachten de Kanjertraining hebben gevolgd en bevoegd zijn om deze training in de klas aan te bieden. De training ondersteunt de algemene opvoedingsnormen en sluit aan bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind.

Leerkrachten staan boven de lesstof en zijn in staat die goed over te brengen op kinderen. Competenties die schoolbreed gelden, zijn het goed zicht hebben op elementen als planning, stimuleren van samenwerken en oplossingsgericht handelen van kinderen. Het team op de Vroonhoeve blijft zich ontwikkelen door bijscholing. De zinvolle en praktische inzet van ICT is voor alle teamleden als vanzelfsprekend.

Inrichting school

De school ziet er fris, schoon, vrolijk en verzorgd uit. De inrichting beoogt zoveel mogelijk rust uit te stralen. Het gemaakte werk van de kinderen neemt een belangrijke plaats in bij de aankleding van de gangen en lokalen. Er is een open ruimte voor gezamenlijke activiteiten als optredens van de kinderen en spel. Deze aula biedt ook ruimte voor werkplekken. Per vijf leerlingen is een computerplek beschikbaar. De school beschikt over een veilig plein dat kindvriendelijk oogt.

Partners van buiten

De school heeft veel contacten met instanties buiten school om op die manier expertise in school te halen en te zorgen voor een rijke leeromgeving. Voor een goed leerstofaanbod en de juiste begeleiding van leerlingen zijn er contacten met het SWV en de GGD, Schoolmaatschappelijk Werk en het Bureau voor Jeugd en Gezin/Jeugdzorg. Daarnaast zijn er contacten met instanties op het gebied van cultuur en sport, zoals de NME, Kunstmenu en het Sportspectrum. De school onderhoudt ook goede contacten met de omliggende scholen door IB- en directieoverleg.

Hoogtepunten

De leerlingen van De Vroonhoeve zullen een aantal activiteiten als hoogtepunten van hun basisschooltijd ervaren. Activiteiten die in of buiten school plaatsvinden. Buiten school zijn dat de schoolreis en kamp, cultuuruitjes, excursies en het meedoen aan sportdagen en –toernooien. In school zijn dat de open podia, het werken aan projecten, de feesten rond Sint, Kerst, het Lentefeest en het jaarfeest. Ook maakt de school werk van het gezamenlijk meedoen aan acties voor een goed doel, zoals Edukans of Doe een wens. Maar ook samen lachen of het middelpunt zijn als “kanjer van de week” of “schrijver van de week” passen goed bij de pedagogische stijl van De Vroonhoeve.

Hoe ziet u de visie terug in de praktijk?

Op de Vroonhoeve staat het kind centraal, dat betekent dat het kind het leerstofaanbod krijgt wat het nodig heeft. Voor kinderen die meer uitdaging en verdieping aankunnen, zijn er plustaken naast het klassikale leerstofaanbod. Voor kinderen, die bij een bepaald vak het leerstofaanbod niet aankunnen, wordt een eigen leerlijn uitgezet. In de dagelijkse praktijk komt het er op neer dat er op meerdere niveaus binnen de groep wordt gewerkt.
Door de manier van het zelfstandig werken, met uitgestelde aandacht, is het mogelijk voor de leerkracht om tijd te creëren om individuele kinderen en/of groepjes kinderen extra instructie te geven of in andere opzichten te begeleiden.
Met deze werkwijze wordt de groei van het kind binnen zijn/haar niveau gewaarborgd en bevorderd.

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen, directeur van de school. 


De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2023-2024 geen ruimte voor zij-instroom in groep 5, 6 en 7. In groep 3 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.