MR

Aan een school zijn veel 'partijen' verbonden, zoals personeel, leerlingen en ouders. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig is, bestaande uit een aantal ouders en een aantal personeelsleden van de school. De MR op De Vroonhoeve bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle kinderen en hun ouders tijdens de MR vergaderingen.

De personeelsgeleding vertegenwoordigt al het personeel van de school. De leden van de oudergeleding worden bij de verkiezingen voorafgaand aan de jaarvergadering gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden in principe door de schoolleiding aangewezen. De zittingsduur is 3 jaar.

De MR denkt mee over tal van zaken wat betreft leerling voorzieningen, de organisatie en het onderwijs op de school. Bij beslissingen van het bestuur/de schoolleiding heeft de MR soms adviesrecht en soms instemmingsrecht.
De MR vergadert tenminste 6 keer per jaar op school. De MR vergaderingen zijn openbaar. U bent dan ook van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De MR van De Vroonhoeve vertegenwoordigt ook de belangen van de Vroonhoeve bij de Gemeenschappelijke MR (GMR) van Morgenwijzer, het overkoepelend bestuur van diverse openbare en katholieke basisscholen. In de GMR worden zaken besproken die de gehele Stichting Morgenwijzer aangaan en die dus ook invloed hebben op onze school. Een personeelslid van school neemt deel aan de vergaderingen van de GMR.

Door medezeggenschap bouwen we samen aan de school! Het is daarom belangrijk dat u als ouders 'onze ogen en oren' bent en de MR informeert over zaken die spelen en/of die mogelijk aandacht behoeven. Spreek ons daarom gerust aan of mail ons! Mailen is mogelijk via volgend mailadres: mr.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Oudergeleding 2021-2022:
Jantine Lacourt (voorzitter)
Sandra Draisma
Bart van de Ven

Personeelsgeleding 2021-2022:
Jouke Kruijt
Leonie Weber
Maud Peters

Vergaderdata: 

2021-2022
21 september 2021
26 oktober 2021
7 december 2021
25 januari 2022
8 maart 2022
12 april 2022
24 mei 2022
21 juni 2022

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Microsoft Teams of teamkamer 

Voor de inzage in notulen van de MR klik hier

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen (maandag t/m vrijdag).

De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl


Op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is er schooljaar 2022-2023 geen ruimte voor zij-instroom in groep 6. In groep 4 en 7 is alleen plaats wanneer er sprake is van geen extra ondersteuning.