MR

Aan een school zijn veel 'partijen' verbonden, zoals personeel, leerlingen en ouders. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig is, bestaande uit een aantal ouders en een aantal personeelsleden van de school. De MR op De Vroonhoeve bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle kinderen en hun ouders tijdens de MR vergaderingen.

De personeelsgeleding vertegenwoordigt al het personeel van de school. De leden van de oudergeleding worden bij de verkiezingen voorafgaand aan de jaarvergadering gekozen. De leden van de personeelsgeleding worden in principe door de schoolleiding aangewezen. De zittingsduur is 3 jaar.

De MR denkt mee over tal van zaken wat betreft leerling voorzieningen, de organisatie en het onderwijs op de school. Bij beslissingen van het bestuur/de schoolleiding heeft de MR soms adviesrecht en soms instemmingsrecht.
De MR vergadert tenminste 6 keer per jaar op school. De MR vergaderingen zijn openbaar. U bent dan ook van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De MR van De Vroonhoeve vertegenwoordigt ook de belangen van de Vroonhoeve bij de Gemeenschappelijke MR (GMR) van Morgenwijzer, het overkoepelend bestuur van diverse openbare en katholieke basisscholen. In de GMR worden zaken besproken die de gehele Stichting Morgenwijzer aangaan en die dus ook invloed hebben op onze school. Een personeelslid van school neemt deel aan de vergaderingen van de GMR.

Door medezeggenschap bouwen we samen aan de school! Het is daarom belangrijk dat u als ouders 'onze ogen en oren' bent en de MR informeert over zaken die spelen en/of die mogelijk aandacht behoeven. Spreek ons daarom gerust aan of mail ons! Mailen is mogelijk via volgend mailadres: mr.vroonhoeve@morgenwijzer.nl

Oudergeleding 2019-2020:
Jantine Lacourt (voorzitter)
Fleur Ausems
Bart van de Ven

Personeelsgeleding 2019-2020:
Jouke Kruijt
Leonie Weber
Yvonne Bruins

Vergaderdata: 

2019-2020
17 september 2019
29 oktober 2019
10 december 2019
28 januari 2020
10 maart 2020
14 april 2020
26 mei 2020
30 juni 2020

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: lerarenkamer

Voor de inzage in notulen van de MR klik hier

Informatie nieuwe ouders

Onze school is een ontwikkelingsgerichte school voor zowel leerlingen als leerkrachten. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van kinderen. Wij benaderen het onderwijs door te kijken vanuit de leerling. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Deze afspraak kunt u maken met Laurens van Velzen (maandag t/m vrijdag).

De school is bereikbaar op het telefoonnummer 0172-478902 of via de mail directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl